Image
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ράµας (∆.Ε.Υ.Α.∆.)
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Αντικείµενο του Κανονισµού

Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους διαχείρισης των υγρών αποβλήτων οικιακής χρήσης και των οµβρίων υδάτων της περιοχής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.∆.).
1. Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι :
α) Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόµενων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. από διάφορα λύµατα και όµβρια ύδατα, τα οποία αποχετεύονται ή θα έπρεπε να αποχετεύονται µέσω των δικτύων της.
β) Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων για την καλή, ασφαλή και οικονοµική λειτουργία και συντήρηση του.
γ) Η ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.∆. και των χρηστών των υπηρεσιών της.
2. Οι προϋποθέσεις και όροι διάθεσης αποβλήτων άλλων χρήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης καθορίζονται από "Ειδικούς Κανονισµούς Λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης", οι οποίοι συντάσσονται και εγκρίνονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ράµας.
3. Κανείς, µέσα στα όρια ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α.∆.., δεν µπορεί να απορρίπτει εντός του αποχετευτικού δικτύου υγρά λύµατα, πέραν αυτών που προέρχονται από τις συνήθεις οικιακές χρήσεις.
4. Κανείς επίσης, µέσα στα όρια ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α.∆.., δεν µπορεί να απορρίπτει υγρά ή στερεοποιηµένα λύµατα µέσα σε ρέµατα της περιοχής ή σε άλλους φυσικούς υποδοχείς, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και χωρίς άδεια και έλεγχο από τις υπηρεσίες της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
Σύστηµα Αποχέτευσης

1. Στο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής ευθύνης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. συµπεριλαµβάνονται: α) οι αγωγοί ακαθάρτων και οµβρίων νερών, β) τα αντλιοστάσια, γ) οι καταθλιπτικοί αγωγοί, δ) τα διευθετηµένα (ανοικτά ή καλυµµένα) ή µη διευθετηµένα ρέµατα, µέσα στα οποία εκβάλλουν αγωγοί της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή αγωγοί που έχουν λάβει άδεια από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. να αποχύνουν λύµατα ε) τα φρεάτια οµβρίων, και γενικά κάθε έργο ή µέσο, που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και οµβρίων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες.
2. Στο ∆ήµο της ∆ράµας η µεταφορά των οικιακών λυµάτων και των οµβρίων υδάτων πραγµατοποιείται µέσω παντορροϊκών αποχετευτικών συστηµάτων. Τα συστήµατα αυτά θα µετεξελιχθούν σε «εν µέρει χωριστικά και εν µέρει παντορροϊκά δίκτυα», δηλαδή, όπου είναι δυνατόν, θα κατασκευαστούν αγωγοί που θα παροχετεύουν τα όµβρια ύδατα απευθείας σε ρέµατα της περιοχής. Οι βασικές έννοιες του παντορροϊκού και του χωριστικού δικτύου δίνονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού.
3. Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός ιδιοκτησιών. Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορούν να εντάσσονται και αγωγοί που βρίσκονται νοµίµως εντός ιδιοκτησιών, εφόσον υπάρχουν αποφάσεις δουλείας επί των ακινήτων. Στους αγωγούς αυτούς η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει δικαιώµατα και υποχρεώσεις όµοιες µε εκείνες που έχει για το υπόλοιπο δίκτυο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Βασικές έννοιες

Λύµατα καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» που προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Τα λύµατα µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.

Οικιακά
λύµατα καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών (µαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια κ.λ.π) ή του προσωπικού και των εξυπηρετούµενων από Υπηρεσίες και Ιδρύµατα ή υγρά της ίδια φύσης και σύστασης, που απορρίπτονται από Επιχειρήσεις, για τις οποίες υπάρχει έγκριση να αποχύνουν τα λύµατά τους στους αποχετευτικούς αγωγούς της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Βιοµηχανικά υγρά απόβλητα καλούνται τα προερχόµενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως υγρά. Τα υγρά απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού θεωρούνται οικιακά λύµατα.

Όµβρια ύδατα (βρόχινα νερά) θεωρούνται τα νερά της βροχής και τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των χιονιών. Συµβατικά, στα όµβρια ύδατα συνυπολογίζονται και τα νερά από τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και πλατειών και τα διαρρέοντα από το δίκτυο ύδρευσης.

Χωριστικό σύστηµα : Είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα στο Βιολογικό Καθαρισµό και το δίκτυο οµβρίων που µεταφέρει τα όµβρια νερά απευθείας στα ρέµατα.

Παντορροϊκό σύστηµα, είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων και οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό.

Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση, µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού, µε το ήδη κατασκευασµένο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆., για την οποία σύνδεση ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει πληρώσει στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. όλα τα τέλη που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό.

Παράνοµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.∆. (ή του ∆ήµου στο παρελθόν) και χωρίς καταβολή των προβλεπόµενων τελών.

Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει η ∆.Ε.Υ.Α.∆. σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του µε το δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισµού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 11.

Φρεάτιο Καθαρισµού: Το φρεάτιο που βρίσκεται εντός του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου και στο οποίο οδηγούνται όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του κτιρίου.

Φρεάτιο προσαρµογής: Το φρεάτιο που βρίσκεται επί του πεζοδροµίου, στο οποίο µε ενιαίο αγωγό µεταφέρονται τα λύµατα από το φρεάτιο καθαρισµού και οδηγούνται στον αγωγό του δικτύου.

Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τµήµα που περιλαµβάνει

α) Το φρεάτιο πεζοδροµίου στο οποίο καταλήγουν όλα τα λύµατα του ακινήτου.
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου ( διακλάδωση ).
γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον αγωγό συλλογής του δικτύου που περνάει µπροστά από το ακίνητο.

∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης (εδάφ. δ, παρ. 1 του άρθρου 10 Ν. 1069/80). Πρόκειται για τη δαπάνη κατασκευής τους σε οικίες, εργαστηρια, καταστήµατα κ.λ.π., όπως στην προηγούµενη παράγραφο περιγράφηκε. Η διακλάδωση και η σύνδεση κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και η δαπάνη της χρεώνεται σε κάθε ακίνητο που συνδέεται µε το δίκτυο, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80, άρθρο 15 και του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 2307/95. Το ύψος της δαπάνης καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και έγκριση της απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο. Όταν η διακλάδωση και η σύνδεση κατασκευάζονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., η Επιχείρηση ευθύνεται και για τη συντήρησή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συννοµέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.∆., ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδοµής, ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποχρεούται όπως, σε εύλογο χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής, δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του. Σχετικά µε τη δήλωση, και για την διευκόλυνση του ελέγχου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 29, του Ν.1069/80.


2. Κάθε ακίνητο που κατασκευάζεται νόµιµα, είτε πρόκειται για οικοδοµή είτε για άλλη κατασκευή, συνδέεται υποχρεωτικά µε το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόµο του σχεδίου πόλεως ή του οικισµού επί ή εντός του οποίου βρίσκεται.

3. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όµβρια ύδατα. Τα βρόχινα νερά απαγορεύεται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα επί του καταστρώµατος της οδού, µε αγωγό χωνεµένο στο πεζοδρόµιο. Απαγορεύεται η απόχυση οµβρίων υδάτων απευθείας επί των πεζοδροµίων που περιβάλλουν την οικοδοµή. Εφόσον η µε αυτό τον τρόπο αποχέτευση των οµβρίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ο τρόπος αποχέτευσής τους θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆., µετά από αυτοψία και ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισµό των βρόχινων νερών, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού.

4. Τα όµβρια νερά, αφού αποχυθούν επί του καταστρώµατος των οδών, οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων, µέσω των ρείθρων και των σχαρών. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, σε περιοχές όπου εφαρµόζεται χωριστικό σύστηµα αποχέτευσης, και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος λύσης του προβλήµατος, δίνεται άδεια από την ∆.Ε.Υ.Α.∆. για κατευθείαν σύνδεση του αγωγού των οµβρίων µε τον υπόνοµο οµβρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εξωτερικές διακλαδώσεις των οµβρίων νερών κατασκευάζονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.

5. Η αποχέτευση των οµβρίων νερών στους αγωγούς οµβρίων ή στους παντορροϊκούς, είναι υπο- 5 χρεωτική για τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., µόνο στις εντός σχεδίου περιοχές και εφόσον δεν υπάρχουν αντικειµενικές δυσκολίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ύστερα από αυτοψία, για τον τρόπο µε τον οποίο θα απαχθούν τα όµβρια. Η αποχέτευση των οµβρίων νερών περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, ακόµα και αν βρίσκονται εντός ζώνης πόλεως, δεν είναι υποχρεωτική για τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆., όµως, θα µπορούσε να κατασκευάσει και στις περιοχές αυτές συστήµατα απαγωγής των οµβρίων υδάτων, εφόσον οι ιδιοκτήτες αναλάβουν την καταβολή των εξόδων της κατασκευής.

6. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων µε τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη µόνο σε ιδιωτικούς δρόµους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριµένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούµενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τους ιδιοκτήτες εντός των ιδιωτικών δρόµων, ή και από την ∆.Ε.Υ.Α.∆., µετά από συµφωνία µε το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται µε την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Σε περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος προβλέπεται από το σχέδιο πόλης και δίδεται σε «κοινή χρήση» µε συµβολαιογραφική πράξη, ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει µόνο τη δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης και σύνδεσης του ακινήτου του.


7. Αν µε την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µ’ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται στο νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, µε τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους. Τα έξοδα κατασκευής της νέας διακλάδωσης και σύνδεσης βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.

8. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του όλου συστήµατος αποχέτευσης οικίας, καταστήµατος, εργαστηρίου, βιοτεχνίας κ.λ.π. µέχρι τη σύνδεση µε τον αγωγό συλλογής του δικτύου γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει τους ίδιους. Σε περίπτωση που, όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 3, η διακλάδωση και η σύνδεση έχουν κατασκευαστεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε έξοδα του ιδιοκτήτη, τη συντήρηση της διακλάδωσης και της σύνδεσης την έχει η ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5o 
Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.

1. Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 3, η Παροχή αποχέτευσης ακινήτου περιλαµβάνει:
α) Το φρεάτιο πεζοδροµίου (προσαρµογής), β) Τη διακλάδωση, και γ) Τη σύνδεση της διακλάδωσης µε τον αγωγό του δικτύου.
1Α. α) Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., ή από τον ιδιοκτήτη µετά από έγκριση της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆., στο πεζοδρόµιο, στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σηµείο, έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του, όταν κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Επίσης στον ιδιοκτήτη του ακινήτου χρεώνεται η ανακατασκευή του φρεατίου προσαρµογής, όταν γίνεται για να προηγηθεί έργων διαµόρφωσης του πεζοδροµίου ή από άλλες επεµβάσεις, σε περίπτωση που το κόστος του δεν καλύπτεται από αυτόν που έκανε τη διαµόρφωση του πεζοδροµίου ή τη σχετική επέµβαση (π.χ. ∆ήµος, ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.).
β) Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρµογής είναι και το σηµείο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασµένων ή µη) από τη 6 ∆.Ε.Υ.Α.∆. και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.
γ) Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
δ) Γενικώς, η κατασκευή του φρεατίου προσαρµογής είναι προϋπόθεση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
1Β. α) Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,50 µ. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται µε κατακόρυφη κλίση, ξεκινώντας από το φρεάτιο προσαρµογής. Αν όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι, κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.∆., επιβάλλουν να κατασκευαστεί σε µικρότερο βάθος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, µε εγκιβωτισµό του σωλήνα.
β) Εκτός της κατακόρυφης κλίσης, η διακλάδωση οφείλει να συνδέεται µε τον αγωγό συλλογής της ∆.Ε.Υ.Α.∆. υπό γωνία και όχι κάθετα προς αυτόν. Η ως άνω θέση της διακλάδωσης, αν αυτή κατασκευάζεται από ιδιώτη, σηµειώνεται επί του εδάφους από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
γ) Η εξωτερική διακλάδωση, εκτός εξαιρέσεων, κατασκευάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κατασκευή της απ’ τον ίδιο τον ιδιοκτήτη µε οδηγίες και επίβλεψη της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
1Γ. Η σύνδεση της διακλάδωσης µε τον αγωγό συλλογής της ∆.Ε.Υ.Α.∆. κατασκευάζεται υποχρεωτικά από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Το κόστος της κατασκευής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Και αν ακόµα ιδιοκτήτης κατασκεύασε µόνος του τη σύνδεση, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το κόστος της σύνδεσης στη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
2. Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα, κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
3. Κανείς, εκτός από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.∆
4. Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., εφόσον έχουν κατασκευαστεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Στις περιπτώσεις όµως που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
5. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής και ελέγχου κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.). Η κατασκευή αυτή ακολουθεί τον ορισµό της θέσης του φρεατίου επί του πεζοδροµίου, που καθορίζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆ Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισµού (εντός του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου) και από εκεί στο φρεάτιο προσαρµογής (επί του πεζοδροµίου). Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυµάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου προσαρµογής δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό (αντεπίστροφη διάταξη). Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. ουδεµία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία, εφόσον δεν υπάρχει αντεπίστροφη διάταξη. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και ανάλογα µε το είδος των λυµάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη-µηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισµού απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφώνεται στις υποδείξεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.
6. Σε καταστήµατα και εργαστήρια στα οποία προβλέπεται η εγκατάσταση διαχωριστικών διατά- 7 ξεων για τα λύµατά τους (λιποσυλλέκτες, ελαιοσυλλέκτες κ.α.), δε θα γίνεται η σύνδεση πριν από την τοποθέτηση και τον έλεγχό τους από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια πάσης φύσεως, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (οβελιστήρια, εστιατόρια, µαγειρεία, µπαρ, κέντρα διασκέδασης κ.α.).

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Αριθµός παροχών αποχέτευσης
1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.∆. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας παροχές αποχέτευσης.
2. Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά λύµατα, τότε για κάθε είδους αποχετευόµενων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ∆.Ε.Υ.Α.∆. το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού αυτού, η σύνδεση γίνεται µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο µε τη σύµφωνη όµως γνώµη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο δρόµους, το ακίνητο συνδέεται σ’ αυτόν, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών

1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου, όπως αυτή εκτιµάται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., ή χαµηλότερα του πεζοδροµίου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η άδεια αυτή προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι «δεν θα έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό του από πληµµύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζηµιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζηµιών».
2. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και η άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν σηµαίνει ότι αναιρεί την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για εγκατάσταση αυτόµατης δικλείδας ασφαλείας, όπως και στο άρθρο 5 έχει αναφερθεί. Οι δικλείδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιµες και να συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ο µόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε ∆.Ε.Υ.Α.∆. διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον οι παραπάνω όροι παραβιάζονται.
3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και στις ήδη συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µε το δίκτυο οικοδοµές πριν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Οι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο αποχέτευσης θα πρέπει να κληθούν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν υποβληθεί, δε σηµαίνει ότι η ευθύνη µεταβιβάζεται στη ∆.Ε.Υ.Α.∆., αλλά συνεχίζει να βαρύνει τους καταναλωτές.
4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθµη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόµου. Ως υψόµετρο των αποχωρητηρίων λαµβάνεται η στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης της τουαλέτας.
5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαµηλά ώστε να µη µπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνοµο του δρόµου µε φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται µε µηχανική ανύψωση των νερών µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην υπερβαίνουν τις 3 ώρες. Σε περίπτωση που υπόγειος ή ηµιυπόγειος χώρος µετατράπηκε σε µπάνιο ή κουζίνα, θα πρέπει ο καταναλωτής να υποβάλει στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. σχέδια ασφαλούς αποχέτευσης του χώρου µε µηχανικά µέσα. Είτε τα σχέδια αυτά υποβληθούν είτε όχι, η ευθύνη για την αποχέτευση των λυµάτων και για τη µη επιστροφή λυµάτων εντός της ιδιοκτησίας βαρύνει τον καταναλωτή.
6. Για οικόπεδα ή αυλές ή τµήµατά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέµατα τα οποία έχουν ανώτατη στάθµη πληµµυρών ψηλότερη απ’ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των οµβρίων απ’ ευθείας στο ρέµα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
Αποχετευόµενα υγρά

Στον αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα των ακινήτων. Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που απαριθµούνται στον Πίνακα Ι αυτού του κανονισµού, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ειδικό κανονισµό λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης για παραγωγικές µονάδες επιχειρήσεων Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον Πίνακα ΙΙ. Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ³ και άνω. Σε περίπτωση µικρότερων ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορούν να επιτραπούν άλλες τιµές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων
1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε αυτοψία. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις στοιχείων ή χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Φρεατίου Καθαρισµού του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’ όλες τις οικοδοµές, συνήθως στον ακάλυπτο χώρο τους, που συνδέεται µε το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν πραγµατοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η µετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆., λόγω έλλειψης συνεννόησης µε τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη.
4. Οποτεδήποτε διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις αυτού του κανονισµού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ∆.Ε.Υ.Α.∆., είτε γιατί εξαρχής δεν είχε πραγµατοποιηθεί έλεγχος από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., είτε επειδή διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, είτε γιατί παρενέβη εκ των υστέρων στο εσωτερικό δίκτυο χωρίς να ενηµερώσει τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., η ∆.Ε.Υ.Α.∆. ορίζει προθεσµία για να θεραπεύσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρω- 9 µατικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της Επιχείρησης. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άκαρπη, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού προς το ακίνητο.
5. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις επισκευάζονται µόνο από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η δαπάνη της αποκατάστασης των ζηµιών, καθώς και ζηµιών που προξενήθηκαν σε τρίτους, χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζηµιά στο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης.
6. Απαγορεύεται για οποιαδήποτε λόγο η χρησιµοποίηση υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χειµάρρους ή ρέµατα ή γενικά αγωγούς οµβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισµού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται και θα πρέπει, αν ο χρήστης επιθυµεί, να επαναυποβληθούν σχετικές αιτήσεις.
7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης µέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης, καθώς και σε ρέµατα της περιοχής. Η απόρριψη µπορεί να γίνεται σε ειδική εγκατάσταση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού του ∆ήµου ∆ράµας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Χορήγηση αδειών για σύνδεση

1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης, που βρίσκεται σε δρόµο µε κατασκευασµένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
2. Καµία αίτηση για σύνδεση µε την αποχέτευση δε θα ικανοποιείται, εφόσον δεν κατατίθεται ταυτόχρονα αίτηση για υδροδότηση του ακινήτου. Η λήψη νερού µε γεωτρήσεις ή άλλο τρόπο δε σηµαίνει ότι ο παραπάνω όρος µπορεί να θεωρηθεί αδρανής
3. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης, και προκειµένου να υπολογιστούν τα τέλη σύνδεσης, πέραν των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 10 του Κανονισµού Ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆., πρέπει να υποβληθούν από τον κύριο του ακινήτου:
α) Αίτηση,
β) ∆ιάγραµµα κάλυψης του οικοπέδου,
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του ακινήτου του.
δ) Φωτοαντίγραφο άδειας τοµής οδοστρώµατος που λήφθηκε από το ∆ήµο ∆ράµας, σε περίπτωση που κατά την κατασκευή πρόκειται να κοπεί οδόστρωµα και η Παροχή του ακινήτου θα κατασκευαστεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που η κατασκευή της αποχέτευσης γίνει από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. την άδεια τοµής λαµβάνει από το ∆ήµο η ∆.Ε.Υ.Α.∆. και χρεώνει το κόστος της στον ιδιοκτήτη.
4. Πέρα από τα παραπάνω ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση.
5. Σε περίπτωση πολυκατοικιών ή συµπλεγµάτων κατοικιών, ανεξαρτήτων ή σε επαφή, που κατασκευάστηκαν µέσα στο ίδιο ακίνητο, τα δικαιολογητικά σύνδεσης που κατατίθενται για την αποχέτευση θα αφορούν όλες τις ιδιοκτησίες συνολικά και όχι µόνο ορισµένες από αυτές. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, προκειµένου να υπολογιστεί το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης όλων των ιδιοκτητών και όχι µόνον ορισµένων από αυτούς, θα γίνεται από τον εργολάβο της οικοδοµής ή από κάποιον από τους συγκυρίους της πολυκατοικίας ή του συµπλέγµατος των κατοικιών. Και τα τέλη αποχέτευσης θα καταβάλλονται εφάπαξ και συνολικά για όλους. Για κάθε περίπτωση υπεύθυνοι και υπόλογοι στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. θα είναι ο διαχειριστής και οι συ- 10 γκύριοι της πολυκατοικίας ή του συµπλέγµατος των κατοικιών.
6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκοµεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται µε ειδική απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
∆απάνες και τέλη

Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :
1. ∆απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80) Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆, σύµφωνα µε το άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το ήµισυ του µέσου πλάτους του δρόµου. Η µέση τιµή ανά τρέχον µέτρο, ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆
2. Τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80). α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογαριασµών νερού και το ύψος του έχει καθορισθεί ίσο µε την αξία του νερού. β. Όλοι οι καταναλωτές της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ταξινοµούνται σε µία από τις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα µε τη θέση του ακινήτου τους και τις δυνατότητες παροχής από µέρους της ∆.Ε.Υ.Α.∆. υπηρεσιών και δικτύων αποχέτευσης:
Κατηγορία Α: Καταναλωτές εντός σχεδίου πόλης µε αποχέτευση,
Κατηγορία Β: Καταναλωτές εντός σχεδίου πόλης χωρίς αποχέτευση,
Κατηγορία Γ: Καταναλωτές εκτός σχεδίου µε αποχέτευση των λυµάτων τους σε δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
Κατηγορία ∆: Καταναλωτές εκτός σχεδίου
Κανείς καταναλωτής δεν µπορεί να ταξινοµείται σε άλλες κατηγορίες εκτός από αυτές. Επίσης, κανείς από τους καταναλωτές που τα ακίνητά τους ευρίσκονται εκτός σχεδίου, δεν µπορεί να απολαµβάνει το τιµολόγιο των εντός σχεδίου ακινήτων.
γ. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.∆. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. καθορίζει τα σχετικά τέλη.
δ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
ε. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκοµεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισµούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών, το ∆.Σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια ή να µην εισπράττει το τέλος χρήσης υπονόµου.
στ. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του ∆.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα µε την ποσότητα των απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό), του βιολογικού φορτίου κ.λ.π.
ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αυτοί απαλλάσσονται από τις άλλες υποχρεώσεις τους (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
η. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον υπήρχαν οι αντικειµε- 11 νικές δυνατότητες να συνδεθούν και αυτοί επέλεξαν να αποχετεύονται µε άλλο τρόπο.
θ. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει 1 µήνα µετά την ολοκλήρωση της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆..
ι. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να συντάξει ειδικό κανονισµό για την αποχέτευση Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών κ.λ.π., όπου θα εµφανίζεται ο τρόπος τιµολόγησης αυτών των µονάδων. Η ακριβής κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα προβλέπεται από την τιµολογιακή πολιτική της ∆.Ε.Υ.Α.∆., που εγκρίνεται από το ∆.Σ. και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ράµας.

3. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται: α) µε βάση το συνολικό πραγµατικό όγκο του κτιρίου. Στην ογκοµέτρηση συµπεριλαµβάνονται όχι µόνο οι χώροι που οι επιφάνειές τους συµµετέχουν στην εξάντληση του συντελεστή δόµησης, αλλά και οι χώροι που, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µετατράπηκαν σε κύριας χρήσης, και
β) Από το µήκος πρόσοψης του οικοπέδου. Σαν πρόσοψη θεωρείται η πλευρά του οικοπέδου από την οποία θα γίνει η παροχή. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει περισσότερες από µία προσόψεις και σε όλες υπάρχει αγωγός και δυνατότητα σύνδεσης, ως µήκος πρόσοψης λαµβάνεται ο µέσος όρος των µηκών των προσόψεων.
Ο υπολογισµός της τιµής και η συµµετοχή του καθένα από τους παραπάνω συντελεστές στο τελικό κόστος, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης.
β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται συµπληρωµατικά τέλη σύνδεσης για τους χώρους αυτούς.
γ. Για ακίνητα νόµιµα συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια µορφή από πλευράς προσόψεων, ορόφων και εµβαδού, όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν µπορεί να βεβαιωθεί ο αριθµός των ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαµβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.
δ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ’ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρω άρθρου.
ε. Σε περιπτώσεις σύνδεσης επαγγελµατικών χώρων που έχουν µόνο τουαλέτες για το προσωπικό και κουζίνα αντίστοιχη µιας κατοικίας, και τα οποία κτίρια έχουν ιδιαιτέρως µεγάλο όγκο σε σχέση µε τις αποχετεύσεις τους, τα m³, κατά τους υπολογισµούς για το τέλος σύνδεσης, λαµβάνονται συµβατικά. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούµενα m³ δεν µπορεί να είναι λιγότερα από 1000. Αν όµως οι συγκεκριµένοι επαγγελµατικοί χώροι αποχετεύουν στο δίκτυο υπονόµων και όµβρια ύδατα, τα τέλη σύνδεσης υπολογίζονται όπως και τα άλλα κτίρια (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.).

4. Λοιπά τέλη
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Αφορά τη µεταφορά, από ιδιώτες ή εταιρίες, και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισµό. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης. Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5. Λοιπές δαπάνες
α) Οι δαπάνες, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.
β) Τον ιδιοκτήτη επίσης βαρύνουν και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και ο έλεγχος της σύστασης των αποχετευόµενων υγρών, σε περίπτωση που διαπι- 12 στωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου.
γ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους.
δ) Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων µπορεί να ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
Κυρώσεις
α) Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει, εκτός των σχετικών προστίµων, τη διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80.
β) Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται το ενιαίο της ιδιότητας του καταναλωτή της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Αυτό σηµαίνει ότι για οφειλές ή για καταστροφές ή για κακοτεχνίες ή, γενικώς, για µη συµµόρφωση στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού της Αποχέτευσης η Επιχείρηση µπορεί να προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου. Και για οφειλές ή για καταστροφές ή για κακοτεχνίες ή για µη τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού Ύδρευσης, η Επιχείρηση µπορεί να προβαίνει σε διακοπή της αποχέτευσης του ακινήτου..
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς, αν δεν προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυµάτων. Η πιθανή απόρριψή τους στο δίκτυο εγκρίνεται µόνον µε απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, προϊόντα εκσκαφών, άµµος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κ.λ.π..) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. ∆εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα των 20 mm.
3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι µικρότερο ή ίσο των 25οC και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται
6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύµωσης κ.λ.π.. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις.
7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π.. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς κ.λ.π. Νερά από εκσκαφές οικοδοµών, που περιέχουν µεγάλη ποσότητα διαλυµένου χώµατος, όταν διοχετεύονται απευθείας στο δίκτυο, χωρίς την κατακράτηση της λάσπης
9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου.
10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό
12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας
13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.
14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.
16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ mg/l
Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15
Συνολικά στερεά δια εξάτµισης (Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105ο C) 1500
Στερεά αιωρούµενα 500
BOD 500
C.O.D. 1000
Αµµωνία (NH4+) 75
Φωσφορικά άλατα (PO4) 30
Χλωριούχα άλατα (Cl-) 1000
Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10
Θειούχα (Η2S) 150
Θειώδη (SΟ3) 2
Θειικά (SΟ4) 750
Κυανιούχα (CN-) 0,5
Αρσενικό (As) 0,1
Βάριο (Ba) 20
Βόριο (B) 1
Αλουµίνιο (Al) 15
Μαγνήσιο (Mg) 100
Κάδµιο (Cd) 0,1
Χρώµιο (Cr+3) 2,5
Χρώµιο (Cr+6) 0,25
Σίδηρος (Fe) 50
Μαγγάνιο (Μη) 4
Υδράργυρος (Ηg) 0,01
Νικέλιο (Νi) 0,5
Μόλυβδος (Pb) 0,2
Χαλκός (Cu) 2
Άργυρος (Αg) 0,1
Σελήνιο (Se) 0,10
Ψευδάργυρος (Zn) 1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, 3
Pb, Cu, Se, Zn.
Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά 50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα) 15
Φαινόλες 10
Μερκαπτάνες ως S 0,1
∆ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ∆ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 2
Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0,1
Ελεύθερα χλώρια 5
Αλδεΰδες 50
(III)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


Ο Ειδικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισµού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετηµένα υδατορεύµατα ή ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από

• βιοµηχανίες,
• βιοτεχνίες,
• νοσοκοµεία,
• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίµων, αυτοκινήτων, ιατρείων κ.λ.π.),
• συνεργεία,
• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),
• εστιατόρια-ταβέρνες
• µονάδες εκταφής πάσης φύσεως έµβιων όντων
• στάβλους
• σφαγεία,
• πρατήρια υγρών καυσίµων,
• εγκαταστάσεις εµπορίας-διακίνησης χηµικών
και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εµπορικών καταστηµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νοµίµως ή παρανόµως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισµό. Ένα ακίνητο υπάγεται υποχρεωτικά στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό όταν οι παραπάνω χρήσεις πραγµατοποιούνται και σε τµήµα µόνον του ακινήτου ή ασκούνται περιοδικά.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. “Επεξεργασία λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων” καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό την εξάλειψη ή τη µείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσµενών επιδράσεων.

2.2. “Βιολογικώς απαιτούµενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο. καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως µικροοργανισµών καταναλισκόµενου οξυγόνου σε χρόνο 5 ηµερών και σε θερµοκρασία 20οC εκπεφρασµένου σε mg/l, όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.3. “Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο. καλείται η ποσότητα του -υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου Αναλύσεως- καταναλισκόµενου οξυγόνου, όταν, δι’ επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού µέσου, επεµβαίνουµε χηµικά (άνευ µεσολαβήσεως µικροοργανισµών) επί των εντός των αποβλήτων περιεχοµένων αναγωγικών ουσιών.

2.4. “Χρώµα υγρού” καλείται το χρώµα που αυτό λαµβάνει µετά την αφαίρεση των αιωρούµενων στερεών, όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάµενες να εξαχθούν εκ δειγµάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριµένου διαλυτικού, όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο και ισούνται µε µέρη ανά εκατοµµύριο. (∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ)

2.7. “pH” διαλύµατος καλείται ο αριθµός της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και 18 δείχνει το µέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασµένης δια της κλίµακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίµακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυµα ενώ τιµές άνω του 7,0 δηλώνουν το µέγεθος αλκαλικότητας και τιµές κάτω του 7,0 το µέγεθος της οξύτητας.

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούµενες “φαινόλες”, καλούνται τα υδροξυλισµένα παράγωγα του βενζολίου δυνάµενα να προσδιοριστούν µε τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόµενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυµάτων”, του Οργανισµού ∆ηµοσίας Υγείας των Η.Π.Α

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόµενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάµενες και νέες ) που είναι εγκαταστηµένες µέσα στα όρια του ∆ήµου ∆ραµας υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.∆
• Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό
• Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.
• Η εντός του δικτύου υπονόµων περιοχή αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α.∆. παροχέτευση των µη οικιακών (βιοµηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται µόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούµενης υπό της ∆.Ε.Υ.Α.∆

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεποµένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την ∆.Ε.Υ.Α.∆.σχετικής µελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµοτητα κ.λ.π.) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κ.λ.π.. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κ.λ.π.. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 1825 για την κατακράτηση λιπών). Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για την σύνταξη της επιστηµόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιµων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστηµα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγµα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίµων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρι- 19 κού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί µέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελµατικού τύπου και όχι απλός οικιακός σίφωνας.

Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για τη σύνταξη επιστηµόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η µελέτη θα περιλαµβάνει χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χηµικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόµενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίµακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τοµών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της µελέτης . Η ∆.Ε.Υ.Α.∆.διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.

3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) µηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόµενα στοιχεία.

3.4 Για την εκτέλεση των χηµικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές µέθοδοι κατά προτίµηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αµερικανικής Ενώσεως ∆ηµοσίας Υγείας περιγραφόµενες Πρότυπες Μεθόδους.

3.5 Προκειµένου να συναφθεί η σχετική σύµβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.∆, η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χηµικό εργαστήριο (µε έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσηµο κρατικό η πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει οι προβλεπόµενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασµού χηµικό ή χηµικό µηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός ∆ιευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.

3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης µηχανηµάτων κ.λ.π.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων µετά από προηγούµενη άδεια της ∆.Ε.Υ.Α.∆

3.8 Μετά την από την ∆.Ε.Υ.Α.∆. προκαταρκτική έγκριση της µελέτης διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εφαρµόσουν τα στη µελέτη προβλεπόµενα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών ή άλλης από την ∆.Ε.Υ.Α.∆. τασσοµένης αναλόγως προς το µέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιοµηχανικών αποβλήτων.

3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσµίας η ∆.Ε.Υ.Α.∆.θα προβαίνει στην δι- 20 αδικασία ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγµατοληψιών διενεργουµένων υπό αρµόδιου συνεργείου του. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορείινα ζητήσει την τοποθέτηση αυτόµατου δειγµατολήπτη µε έξοδα της αποχετευόµενης επιχείρησης.

3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόµενο.

3.11 Κατά την υπό της ∆.Ε.Υ.Α.∆.χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιοµηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθµό µικτό (οµού µετά των οικιακών λυµάτων) βιολογικό καθαρισµό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.αναλόγως προς το αποχετευόµενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόµενο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.

3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισµένου χρόνου καθοριζόµενου υπό του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆

3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιοµηχανίας οφείλει να υποβάλει στην ∆.Ε.Υ.Α.∆.τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συµµορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειµένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή µη αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η ∆.Ε.Υ.Α.∆.δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.

3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορείινα ζητήσει τον πλήρη ή µερικό αποχρωµατισµό των αποβλήτων µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουµένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π. µε την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την ∆.Ε.Υ.Α.. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού .

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την ∆.Ε.Υ.Α.∆.για οποιαδήποτε µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.

• Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκποµπής.

• Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της ∆.Ε.Υ.Α.∆.που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξοµάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέµεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή να γίνεται σε καθορισµένες ώρες της ηµέρας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίµου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισµός τριών συνεχόµενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συµβολαίου σύνδεσης

5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεποµένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την ∆.Ε.Υ.Α.∆.και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για την αποµάκρυνσή τους.

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισµού Αποχέτευσης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγµατοληψίας για την µέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισµό και επιθεώρηση.

6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόµενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόµενα λύµατα διέρχονται εξ'ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή, στο εντεταλµένο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.∆.για την λήψη δειγµάτων και την µέτρηση της παροχής.

(IV) ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ


ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΦΑΓΕΙΟ
ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙ∆ΑΚΙΑ κ.λ.π.
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ

ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδοµαδα
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδοµαδα
ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδοµαδα

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αν χρησιµοποιούνται χηµικά, αυτά πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να µην παραβλάπτεται η δυνατότητα διαχωρισµού των λαδιών και λιπών

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600)
M µέση τιµή ζεστών γευµάτων ανα ηµέρα
VM συντελεστης τύπου µονάδας
F συνελεστής σποραδικής φόρτισης
t µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ VM F
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 100 5
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 50 8,5
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD) 5 20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 20 13
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 10 22
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600)
M µέση τιµή της ποσότητας που επεξεργαζεται σε κιλά
VM συντελεστης τύπου µονάδας
F συνελεστής σποραδικής φόρτισης
t µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VM F
ΜΙΚΡΗ < 5 ΖΜ 100 5
ΜΕΣΑΙΑ <10 ΖΜ 50 8,5
ΜΕΓΑΛΗ <40 ΖΜ 5 20
1 ΖΜ (ζωική µονάδα) αντιστοιχεί σε 1 µεγάλο µοσχάρι, 2,5 χοιροµητέρες, 1,5 µοσχαρι µικρό (περίπου 250 kg)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd
Πυκνότητα λιπαρών ουσιων συντελεστης
< 0,94 1
> 0.94 1,5
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ oC συντελεστης
< 60 1
> 60 1,3
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr
ΧΡΗΣΗ συντελεστης
ΟΧΙ 1
ΝΑΙ 1,3
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS
NS = Q * Fd * Ft * Fr

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ
V1 = 0,04 * NS m3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ  m3

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
Α1 = 0,25 * NS m2
ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m2

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
V2 = 0,24 * NS m3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m3

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
V3 = 0,1 * NS m3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ m3
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ
NS DN mm
2 100
4 100
7 125
10 150
15 200
20 200
25 200
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ
Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)
Στον θάλαµο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεµπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαµενές που περιέχει το σύστηµα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται µια άριστη χρήση του χρόνου παραµονής στο σύστηµα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόµενο που καλείται τύρβη “Eddy-currents”, προκαλώντας µέγιστο διαχωρισµό στερεών. Ο αµµοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυµάνσεων θερµοκρασίας και της εισροής συγκεντρωµένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισµό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστηµα.

∆ιαχωρισµός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσµατα
Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας µέσω µιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και αποµονώνεται µε πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστηµα µπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

Σύστηµα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control)
Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η µέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναµικής πίεσης. Έτσι παρέχεται µέγιστη ασφάλεια του συστήµατος ενάντια σε κάθε µη αναµενόµενη εισροή πετρελαίου.
(V)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίµων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύµατα τους στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούµενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσµατα απο την περιγραφόµενη.


Τεχνική Περιγραφή
Γενικά

Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασµένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (prEN 858-1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύµφωνα µε τα Γερµανικά πρότυπα) µε ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά). Το σύστηµα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χηµικά γαλακτωµένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη.

Μέρη του Συστήµατος
Image
Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)
Στον θάλαµο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεµπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαµενές που περιέχει το σύστηµα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται µια άριστη χρήση του χρόνου παραµονής στο σύστηµα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόµενο που καλείται τύρβη “Eddy-currents”, προκαλώντας µέγιστο διαχωρισµό στερεών. Ο αµµοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυµάνσεων θερµοκρασίας και της εισροής συγκεντρωµένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισµό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστηµα.

∆ιαχωρισµός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσµατα
Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας µέσω µιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και αποµονώνεται µε πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστηµα µπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

Σύστηµα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control)
Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η µέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναµικής πίεσης. Έτσι παρέχεται µέγιστη ασφάλεια του συστήµατος ενάντια σε κάθε µη αναµενόµενη εισροή πετρελαίου.
Image
Στοιχεία Συσσωµάτωσης (Coalescing Media)
Τα υπολείµµατα λαδιού βρίσκονται κατά ένα µέρος σε µορφή µικρών σταγόνων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διαχωριστεί το λάδι µε την µέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι µικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δηµιουργούν άλλες καινούργιες µεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωµάτωσης πρέπει να είναι φτιαγµένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουµε για καθαρισµό και να τον επανατοποθετήσουµε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόµιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθµένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή µε το νερό.
Image
Συσκευές αυτόµατης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-off Device)
∆ιαχωριστές χωρίς αυτό το σύστηµα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού µε αποτέλεσµα την αύξηση της γαλακτωµατοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώµατα που δεν µπορούν να διαχωριστούν µε φυσική µέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελείται από µια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να µαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και µπορεί να αντληθεί µέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί.


Συντήρηση και Λειτουργία
Γενικά
Για µια ανεµπόδιστη λειτουργία του συστήµατος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα µέρη του πρέπει να επιθεωρούνται µηνιαία όπως επίσης και µετά από κάθε µη προγραµµατισµένη εργασία πάνω σε αυτά. Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άµµος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κίνδυνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισµα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστηµα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουµε στο σύστηµα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισµένο λάδι και το σύστηµα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει µέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστηµα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιµα, έτσι ώστε να µπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται. Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστηµα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνοµους ή σε άλλο µη εγκεκριµένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σηµεία ανακύκλωσης. Κάθε ζηµιά στο σύστηµα πρέπει να επιδιορθώνεται αµέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεµβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Αρχής.


Καθαρισµός Φίλτρου
Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήµατος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδοµάδα για τους δυο πρώτους µήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω µέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο µπορεί να καθαριστεί µε ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουµε νερό στον βορβοροσυλλέκτη. Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.

Αφαίρεση Συσσωρευµένου Λαδιού
Το συσσωρευµένο λάδι µπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή µε την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουµε 90 µοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουµε το λάδι µέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουµε την βαλβίδα πριν το νερό µπορέσει να µπει στην δεξαµενή. Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού, πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι µέσω του σωλήνα του συλλέκτη.

Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ
Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες:
• Ανοιχτή βαλβίδα: Ο µοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό
• Κλειστή βαλβίδα: Ο µοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισµένο σε λάδι.
Image
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά την ροή από τον αµµοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της µέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριµένο επίπεδο της στάθµης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει». Για να επαναφέρουµε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας µετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον µοχλό του. Σηκώνουµε και αδειάζουµε το φλοτέρ. Αντλούµε το συσσωρευµένο λάδι και ξαναγεµίζουµε το σύστηµα µε φρέσκο νερό. Χρησιµοποιούµε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουµε το φλοτέρ µε τον µοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουµε το φλοτέρ ήρεµα έτσι ώστε να µην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κάθε διαχωριστής υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθµίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

Συσκευή Αυτόµατου Σταµατήµατος
• Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναµη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα.
• Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιηµένη στα 0,5 bar.
• Ο πλωτήρας δοκιµάζεται για το κατάλληλο σφίξιµο και ρύθµιση.

∆ιάταξη Εξόδου
• Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόµενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγµένα.
• Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις
• Ελέγχεται ο µηχανισµός γρήγορου κλειδώµατος της ασφάλειας του φίλτρου.

Μηχανισµός Αυτόµατης Αποµάκρυνσης Λαδιού
• Όλα τα µέρη πρέπει να µπορούν να αποσυναρµολογηθούν
• Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του µηχανισµού πρέπει αν είναι σταθερές.